OFERTA MIESIĄCA! SPRAWDŹ

Darmowa dostawa od 150zł (detal)

Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Szkoleń

REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Szkoleń jest firma Este Group Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000739339; NIP 8992847412, REGON 380732237 z siedzibą przy ul. Życzliwej 29/1, 53-030 Wrocław.

 

 1. Uczestnikiem Szkoleń może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale dysponująca zdolnością prawną, która wyraziła chęć uczestniczenia w organizowanym przez Organizatora Szkoleniu i spełniła inne, wymienione w niniejszym regulaminie, przesłanki.

 

 1. Organizator zastrzega, że Szkolenie odbędzie się jedynie w przypadku zgłoszenia się na nie określonej minimalnej liczby Uczestników. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia, gdy liczba jego Uczestników nie osiągnie takiego ustalonego minimum, do przesunięcia terminu Szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator może skorzystać z prawa do odwołania Szkolenia nie później niż na 3 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. W tym przypadku Organizator jest zobowiązany przesłać stosowną informację do Uczestników na wskazane przez nich w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mail, a także dokonać zwrotu płatności za dane Szkolenie uiszczonych przez Uczestnika, niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od daty przesłania informacji o odwołaniu Szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość określenia maksymalnej liczby Uczestników, mogących wziąć udział w Szkoleniu.

§ 2 Zapisy na Szkolenie

 1. Warunkiem zapisania się na Szkolenie jest podanie danych osobowych niezbędnych w procesie rezerwacji Szkolenia zawartych w formularzu zgłoszeniowym, dostępnym na stronie Organizatora. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu, programu Szkolenia oraz ceny Szkolenia.

 2. Gwarancją uczestnictwa w Szkoleniu jest opłacenie zadatku w wysokości ustalonej przez Organizatora w ciągu 3 dni od przesłania zgłoszenia na rachunek bankowy Organizatora Bank BGŻ BNP PARIBAS nr konta 32 1750 0012 0000 0000 4099 7838. Zadatek odliczany jest od kosztu kursu i jest bezzwrotny.

 1. Po zaksięgowaniu wpłaty zostanie Uczestnikowi w ciągu 2 dni roboczych przesłane drogą mailową potwierdzenie rejestracji na Szkolenie wraz z umową o uczestnictwo w Szkoleniu oraz pełny program Szkolenia.

 2. Pozostałą część należności za Szkolenie należy wpłacić najpóźniej w dniu Szkolenia przelewem lub gotówką.

 3. O przyjęciu na Szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

§ 3 Zmiany rezerwacji i rezygnacje z uczestnictwa

 1. Wszelkie zmiany w rezerwacji Szkolenia muszą odbyć się mailowo lub telefonicznie.

 2. Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić drogą mailową, nie później niż na 7 dni przed planowanym Szkoleniem.

 3. W przypadku rezygnacji złożonej w terminie krótszym niż 7 dni lub nieobecności na Szkoleniu Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty wynikającej z kosztów przygotowania materiałów w wysokości 50% ceny kursu brutto. Za datę rezygnacji z udziału w Szkoleniu uznaje się datę otrzymania informacji przez Organizatora.

 1. W przypadku rezygnacji w dniu rozpoczęcia Szkolenia lub w trakcie jego trwania Uczestnik zgłaszający rezygnację jest zobowiązany do uregulowania 100% ceny brutto Szkolenia.

§ 4 Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji usługi szkoleniowej, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z ofertą szkoleniową.

 2. Reklamacja Szkolenia zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest równa lub niższa niż 3,5 w skali od 1 do 6 punktów uzyskanej z ankiety oceny Szkolenia, zarówno otwartego jak i zamkniętego, niezależnie od oceny składającego reklamację.

 3. Skarga lub reklamacja powinno zostać złożona w formie pisemnej na adres Este Group Sp. z o.o., ul. Życzliwa 29/1, 53-030 Wrocław, drogą mailową na adres szkolenia@estegroup.pl lub doręczona osobiście do siedziby firmy na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać nazwę firmy, imię i nazwisko Uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiot reklamacji (nazwa Szkolenia, termin, miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji oraz oczekiwania wobec Organizatora.

 5. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia Szkolenia.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w §4 pkt. 5 lub nie spełni wytycznych, o których mowa w §4 pkt. 4 niniejszego regulaminu.

 7. Organizator ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających, czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.

 8. Organizator Szkolenia ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamację o dodatkowe wyjaśnienia.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała lub gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub regulaminie.

 10. W przypadku uznania reklamacji w całości lub częściowo, Organizator zaproponuje jedną z następujących form rekompensaty:

  1. Powtórzenie Szkolenia w innym terminie,

  2. Realizacja dodatkowej formy wsparcia, uzupełniającej Szkolenie,

  3. Zniżka 20% na kolejne Szkolenie,

  4. Dodatkowe materiały edukacyjne.

§ 5 Zobowiązania stron

 1. Uczestnik ma prawo oczekiwać, że:

  1. Zostaną spełnione założone cele Szkolenia,

  2. Zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy,

  3. Prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną i praktyczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych,

  4. Prowadzący Szkolenie przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny, zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych,

  5. W czasie Szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny i praktyczny Szkolenia,

  6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby dopasować Szkolenie do potrzeb Uczestnika,

  7. Organizator spełni warunki formalne udziału w Szkoleniu oraz zawartej umowy, w tym wyda materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia Szkolenia.

 1. Organizator ma prawo oczekiwać, że:

  1. Uczestnik w pełni zaangażuje się w proces Szkolenia oraz będzie aktywnie brał udział w ćwiczeniach i zadaniach szkoleniowych, a także będzie przestrzegał regulaminu.

  2. Uczestnik wypełni ankiety badania potrzeb i oceny Szkolenia umożliwiające dopasowanie i ocenę programu Szkolenia, a w przypadku Szkolenia zamkniętego, że klient udostępni wszelkie informacje niezbędne do opracowania programu Szkolenia.

  3. W przypadku Szkoleń realizowanych w ramach dofinansowań Uczestnik dopełni wszelkich formalności przewidzianych regulaminem dofinansowania.

§ 6 Zasady uczestnictw w Szkoleniu

 1. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie Szkoleń przez Uczestników jest zabronione.

 2. Uczestnik jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w Szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed Szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników Szkolenia.

 3. Podczas Szkolenia uprasza się o nieprzeszkadzanie pozostałym Uczestnikom i Prowadzącemu, nieużywanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.

 4. Organizator zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody Organizatora.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania Szkolenia poprzez filmowanie i fotografowanie. Dokumentowanie w powyższych formach może mieć charakter promocyjny w prasie i internecie oraz wiązać się z upublicznieniem wizerunku Uczestnika.

 6. Każde Szkolenie zakończone wynikiem pozytywnym potwierdzone jest uzyskaniem certyfikatu. Certyfikaty są imienne i nie ma możliwości wystawienia certyfikatu z danymi gabinetu.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.

 2. Dane Uczestników Szkolenia są chronione na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO.

 1. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.

 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu w treść jego danych osobowych, do dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Este Group Sp. z o.o.

Ul. Życzliwa 29/1

53-030 Wrocław

Tel. +48 796 375 777

szkolenia@estegroup.pl

pixel